Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage GMA7 YP_009189177.1
Gordonia phage GTE7 YP_004934740.1
Gordonia phage Hotorobo YP_009300998.1
Gordonia phage Monty YP_009275113.1
Gordonia phage Woes YP_009273438.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859512.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410092.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409471.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051703.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224343.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430592.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858810.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011839.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202439.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225364.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051557.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858360.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197744.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857569.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052254.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188035.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008052011.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531157.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410239.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605088.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608007.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197047.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018083.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208484.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198817.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410478.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408710.1
Mycobacterium virus 244 YP_654834.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591238.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857183.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817528.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591616.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014546.1
Mycobacterium virus Omega NP_818389.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014398.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613703.1
Tsukamurella phage TIN2 YP_009204477.1
Tsukamurella phage TIN3 YP_009214808.1
Tsukamurella phage TIN4 YP_009604172.1