Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2-L372D YP_009846220.1
Aeromonas phage 2_L372X YP_009846436.1
Aeromonas phage 4_L372D YP_009846673.1
Aeromonas phage 4_L372XY YP_009846904.1
Citrobacter phage Michonne YP_009177326.1
Citrobacter phage Moogle YP_009145719.1
Citrobacter phage Mordin YP_009606592.1
Cronobacter phage CR3 YP_006383020.1
Cronobacter phage CR8 YP_009042242.1
Cronobacter phage CR9 YP_009014967.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009188973.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006987036.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012455.1
Enterobacteriaphage UAB_Phi87 YP_009150190.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854352.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851618.1
Erwinia phage phiEa21-4 YP_002456074.1
Erwinia phage vB_Eam-MM7 YP_009606689.1
Escherichia phage 4MG YP_008857286.1
Escherichia phage APECc02 YP_009593692.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111278.1
Escherichia phage EC6 YP_009151277.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786603.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787131.1
Escherichia phage FFH2 YP_009030969.1
Escherichia phage FV3 YP_007006231.1
Escherichia phage HY02 YP_009204960.1
Escherichia phage JES2013 YP_008530304.1
Escherichia phage JH2 YP_009219541.1
Escherichia phage Murica YP_009593903.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348519.1
Escherichia phage slur16 YP_009177506.1
Escherichia phage SUSP1 YP_009199396.1
Escherichia phage SUSP2 YP_009211041.1
Escherichia phage V5 YP_002003563.1
Escherichia phage vB_EcoM-VpaE1 YP_009147324.1
Escherichia phage vB_EcoM_Alf5 YP_009288238.1
Escherichia phage vB_EcoM_AYO145A YP_009200797.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823806.1
Escherichia phage wV8 YP_002922845.1
Escherichia typing phage 1 YP_009606791.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832555.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187685.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803384.1
Klebsiella virus KpS8 YP_009859118.1
Pectobacterium phage phiTE YP_007392674.1
Proteus phage Mydo YP_009842408.1
Pseudoalteromonas phage H101 YP_009225660.1
Pseudoalteromonas phage SL20 YP_009791520.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835847.1
Salmonella phage 19 YP_009223529.1
Salmonella phage BPS15Q2 YP_009324608.1
Salmonella phage BPS17L1 YP_009621583.1
Salmonella phage BPS17W1 YP_009621712.1
Salmonella phage FelixO1 NP_944890.1
Salmonella phage Mushroom YP_009600444.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004893878.1
Salmonella phage Si3 YP_009600257.1
Salmonella phage SSE121 YP_009148812.1
Salmonella phage vB_SPuM_SP116 YP_009146302.1
Shewanella sp. phage 1/4 YP_009100421.1
Shewanella sp. phage 1/40 YP_009104110.1
Shigella phage Sf13 YP_009612621.1
Shigella phage Sf14 YP_009618578.1
Shigella phage Sf17 YP_009618709.1
Staphylococcus phage SA1 YP_009168646.1
Vibrio phage 11895-B1 YP_007673620.1
Vibrio phage eugene 12A10 YP_009222896.1
Vibrio phage helene 12B3 YP_007877173.1
Vibrio phage ICP1 YP_004251065.1
Vibrio phage PWH3a-P1 YP_007676024.1