Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage phiAxp-1 YP_009220305.1
Acinetobacter phage IMEAB3 YP_009008518.1
Acinetobacter phage Loki YP_009626214.1
Acinetobacter phage YMC/09/02/B1251 YP_007010641.1
Acinetobacter phage YMC11/11/R3177 YP_009593344.1
Aggregatibacter phage S1249 YP_003344840.1
Arthrobacter phage Amigo YP_009603242.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602476.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602537.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602600.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602661.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602725.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602785.1
Arthrobacter phage Molivia YP_009610184.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602844.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602907.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602970.1
Bacillus phage BCJA1c YP_164392.1
Bacillus phage vB_BanS-Tsamsa YP_008873340.1
Bacillus virus SPbeta NP_046680.1
Bdellovibrio phage phi1422 (vB_BbaM-phi1422) YP_007007089.1
Brevibacillus phage Sundance YP_009194202.1
Brucella phage Pr YP_007002121.1
Brucella phage Tb YP_007002064.1
Burkholderia phage BcepGomr YP_001210265.1
Burkholderia phage vB_BceS_KL1 YP_006560784.1
Corynebacterium phage C3PO YP_009620206.1
Corynebacterium phage Darwin YP_009620302.1
Corynebacterium phage P1201 YP_001468968.1
Corynebacterium phage Zion YP_009620395.1
Enterobacteria phage 9g YP_009032337.1
Enterobacteria phage JenK1 YP_009219322.1
Enterobacteria phage JenP1 YP_009220015.1
Enterobacteria phage JenP2 YP_009216982.1
Enterococcus phage EFC-1 YP_009103049.1
Escherichia phage CAjan YP_009196845.1
Escherichia phage Seurat YP_009151993.1
Escherichia phage slur01 YP_009201545.1
Gordonia phage Cozz YP_009276497.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301481.1
Gordonia phage Ghobes YP_009281134.1
Gordonia phage GRU1 YP_004935876.1
Gordonia phage GTE2 YP_004678802.1
Gordonia phage GTE5 YP_004935784.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187116.1
Gordonia phage Terapin YP_009277796.1
Gordonia phage Troje YP_009622434.1
Haemophilus phage Aaphi23 NP_852729.1
Idiomarinaceae phage 1N2-2 YP_009100960.1
Idiomarinaceae phage Phi1M2-2 YP_009104299.1
Lactobacillus phage A2 NP_680513.1
Lactobacillus phage CL2 YP_009201835.1
Lactobacillus phage JCL1032 YP_007003006.1
Lactobacillus phage Lc-Nu YP_358787.1
Lactobacillus phage Ldl1 YP_009126510.1
Lactobacillus phage LfeSau YP_009223137.1
Lactobacillus phage Lrm1 YP_002117702.1
Lactobacillus phage phiadh NP_050126.1
Lactobacillus phage phiAT3 YP_025055.1
Lactobacillus phage phig1e NP_695186.1
Lactobacillus phage phiJB YP_008772032.1
Lactobacillus phage phiPYB5 YP_009167805.1
Lactobacillus phage PLE2 YP_009282382.1
Lactobacillus phage Sha1 YP_007003596.1
Lactobacillus virus ATCC8014 YP_007236712.1
Lactobacillus virus phiJL1 YP_223910.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286325.1
Lactococcus phage BK5-T NP_116538.1
Lactococcus phage phiL47 YP_009006951.1
Lactococcus phage PLgT-1 YP_009279668.1
Lactococcus phage WRP3 YP_009147719.1
Lactococcus virus KSY1 YP_001469088.1
Listeria phage B025 YP_001468696.1
Listeria phage LP-030-2 YP_008126753.1
Listeria phage LP-101 YP_009044863.1
Listeria phage PSA NP_511030.1
Listonella phage phiHSIC YP_224274.1
Microbacterium phage Eleri YP_009623073.1
Microbacterium phage Golden YP_009624175.1
Microbacterium phage Hamlet YP_009623137.1
Microbacterium phage Ilzat YP_009623200.1
Microbacterium phage Koji YP_009624233.1
Microbacterium phage Pikmin YP_009624288.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818613.1
Mycobacterium phage Damien YP_009044061.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869967.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035961.1
Mycobacterium phage Konstantine YP_002242133.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408928.1
Mycobacterium phage Oaker YP_009007353.1
Mycobacterium phage Papyrus YP_008408856.1
Mycobacterium phage Patience YP_009012225.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655252.1
Mycobacterium phage Predator YP_002003429.1
Mycobacterium phage Send513 YP_009614295.1
Oenococcus phage phi9805 YP_009005164.1
Oenococcus phage phiS11 YP_009006551.1
Oenococcus phage phiS13 YP_009005219.1
Paenibacillus phage Vegas YP_009196167.1
Pantoea phage vB_PagS_Vid5 YP_009624363.1
Paracoccus phage vB_PmaS-R3 YP_009126399.1
Pediococcus phage cIP1 YP_004934208.1
Pseudoalteromonas phage H103 YP_009200245.1
Pseudomonas phage 73 YP_001293439.1
Pseudomonas phage NP1 YP_009285859.1
Pseudomonas phage PaMx25 YP_009603600.1
Pseudomonas phage PaMx42 YP_009205628.1
Pseudomonas phage vB_Pae-Kakheti25 YP_006299898.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_SCH_Ab26 YP_009044366.1
Rhizobium phage 16-3 YP_002117635.1
Rhizobium phage RHEph04 YP_009598513.1
Rhizobium phage RHEph06 YP_009145931.1
Rhodobacter phage RcSpartan YP_009604273.1
Rhodobacter phage RcTitan YP_009225699.1
Salicola phage CGphi29 YP_007673689.1
Salmonella phage BP63 YP_009302984.1
Salmonella phage SE1 (in:Nonagvirus) YP_009613600.1
Staphylococcus phage 3MRA YP_009209290.1
Staphylococcus phage 6ec YP_009042627.1
Staphylococcus phage phiJB YP_009188687.1
Staphylococcus phage phiPVL-CN125 YP_002939685.1
Staphylococcus phage phiSa119 YP_009103437.1
Staphylococcus phage ROSA YP_240351.1
Staphylococcus phage SPbeta-like YP_009226682.1
Staphylococcus phage StauST398-1 YP_008059025.1
Staphylococcus phage StauST398-5 YP_009002837.1
Staphylococcus phage tp310-3 YP_001429977.1
Staphylococcus phage vB_SepS_SEP9 YP_009007759.1
Staphylococcus virus 108PVL (Staphylococcus aureus bacteriophage phiPVL(108)) YP_918908.1
Staphylococcus virus 11 NP_803265.1
Staphylococcus virus 13 NP_803367.1
Staphylococcus virus 187 YP_239540.1
Staphylococcus virus 29 YP_240583.1
Staphylococcus virus 52a YP_240651.1
Staphylococcus virus 55 YP_240507.1
Staphylococcus virus 69 YP_239613.1
Staphylococcus virus 71 YP_240428.1
Staphylococcus virus 77 NP_958639.1
Staphylococcus virus 80 YP_009268656.1
Staphylococcus virus 96 YP_240275.1
Staphylococcus virus phiETA (Bacteriophage phi ETA) NP_510911.1
Staphylococcus virus phiETA2 YP_001004276.1
Staphylococcus virus phiMR11 YP_001604104.1
Staphylococcus virus phiNM1 YP_873963.1
Staphylococcus virus phiNM2 YP_009208987.1
Staphylococcus virus phiNM4 YP_009204382.1
Staphylococcus virus SAP26 YP_003857109.1
Stenotrophomonas phage vB_SmaS-DLP_2 YP_009219191.1
Streptococcus phage A25 YP_009191513.1
Streptococcus phage PH15 YP_001974345.1
Streptococcus phage phiARI0131-1 YP_009320709.1
Streptococcus phage phiARI0460-1 YP_009321985.1
Streptococcus phage phiARI0468-2 YP_009322696.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188460.1
Streptococcus phage TP-778L YP_008772070.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561242.1
Streptococcus virus 2972 YP_238517.1
Streptococcus virus 858 YP_001686830.1
Streptococcus virus ALQ132 YP_003344880.1
Streptococcus virus DT1 NP_049420.1
Streptococcus virus O1205 NP_695087.1
Streptococcus virus Sfi11 NP_056708.1
Streptococcus virus Sfi19 NP_049951.1
Streptococcus virus Sfi21 NP_049998.1
Vibrio phage pYD21-A YP_007674018.1
Vibrio phage VpKK5 YP_009126576.1