Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2-L372D YP_009846269.1
Aeromonas phage 2_L372X YP_009846485.1
Aeromonas phage 4_L372D YP_009846715.1
Aeromonas phage 4_L372XY YP_009846943.1
Enterobacter phage phiEap-2 YP_009191393.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449266.1
Enterobacteria phage mEp235 YP_007111623.1
Enterobacteria phage VT2-Sakai (Bacteriophage VT2-Sa) NP_050528.1
Enterobacteria phage YYZ-2008 YP_002274166.1
Enterobacterial phage mEp213 YP_007112402.1
Escherichia phage 933W NP_049491.1
Escherichia phage PA28 YP_009601911.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859374.1
Escherichia phage VB_EcoS-Golestan YP_009620143.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859208.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832594.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187719.1
Klebsiella virus KpS8 YP_009859154.1
Pectobacterium phage phiTE YP_007392477.1
Proteus phage Mydo YP_009842369.1
Proteus phage VB_PmiS-Isfahan YP_009600588.1
Pseudomonas phage AF YP_007237231.1
Pseudomonas phage C11 YP_009186932.1
Pseudomonas phage C11 YP_009187018.1
Pseudomonas phage JBD44 YP_009275538.1
Pseudomonas phage JG004 YP_007002406.1
Pseudomonas phage JG004 YP_007002488.1
Pseudomonas phage K5 YP_009273799.1
Pseudomonas phage K5 YP_009273886.1
Pseudomonas phage K8 YP_009199981.1
Pseudomonas phage K8 YP_009200068.1
Pseudomonas phage KPP10 YP_004306717.1
Pseudomonas phage PA10 YP_009597963.1
Pseudomonas phage PA10 YP_009598025.1
Pseudomonas phage PAJU2 YP_002284373.1
Pseudomonas phage PAK_P1 YP_008869179.1
Pseudomonas phage PAK_P1 YP_008869208.1
Pseudomonas phage PAK_P2 YP_008857120.1
Pseudomonas phage PAK_P2 YP_008857207.1
Pseudomonas phage PAK_P3 YP_008857766.1
Pseudomonas phage PAK_P4 YP_008859292.1
Pseudomonas phage PAK_P4 YP_008859377.1
Pseudomonas phage PaoP5 YP_009224735.1
Pseudomonas phage PaoP5 YP_009224821.1
Pseudomonas phage PaP1 YP_007236450.1
Pseudomonas phage PaP1 YP_007236525.1
Pseudomonas phage phiMK YP_009291112.1
Pseudomonas phage phiMK YP_009291197.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab02 YP_009623451.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab02 YP_009623537.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab1 YP_007236859.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab1 YP_007236940.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_G1 YP_009604644.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_MAG1 YP_009287342.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_MAG1 YP_009287427.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PAO1_Ab03 YP_009124417.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PS24 YP_009205981.1
Pseudomonas phage vB_PaeP_Tr60_Ab31 YP_009007091.1
Pseudomonas phage YMC11/02/R656 YP_009187426.1
Pseudomonas phage YMC11/07/P54_PAE_BP YP_009273690.1
Pseudomonas phage Zigelbrucke YP_009598093.1
Pseudomonas phage Zigelbrucke YP_009598179.1
Pseudomonas virus D3 NP_061537.1
Pseudomonas virus PMG1 YP_005098242.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba18A YP_009822902.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba19A YP_009823042.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba21A YP_009823181.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba5S YP_009822618.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba8S YP_009822763.1
Salmonella phage 103203_sal5 YP_009325320.1
Salmonella phage 118970_sal4 YP_009274671.1
Salmonella phage IME207 YP_009322750.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455868.1
Salmonella phage SPN9CC YP_006383868.1
Salmonella phage ST160 YP_004123789.1
Salmonella phage UPF_BP1 YP_009793797.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560603.1
Salmonella virus BTP1 YP_009639252.1
Salmonella virus ST64T NP_720306.1
Shigella phage Sd1 YP_009791961.1
Shigella virus Sf6 NP_958223.1
Stx2-converting phage 1717 YP_002274241.1