Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aes012 YP_007677881.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010842.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613009.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969118.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969382.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969315.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969552.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969316.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011656.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011557.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011723.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011655.1
Aeromonas virus 25 YP_656393.1
Aeromonas virus 31 YP_238894.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932522.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944120.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944017.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944192.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944119.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618262.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218768.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195054.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203917.1
Citrobacter phage Miller YP_009097840.1
Citrobacter phage Moon YP_009146632.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285771.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986509.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190355.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005461.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607155.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004266.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118852.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734321.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102381.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854134.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167548.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592778.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593178.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225075.1
Escherichia phage AR1 YP_009167993.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602130.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102650.1
Escherichia phage HX01 YP_006907292.1
Escherichia phage HY01 YP_009148619.1
Escherichia phage HY03 YP_009284041.1
Escherichia phage ime09 YP_007004555.1
Escherichia phage JS10 YP_002922524.1
Escherichia phage JS98 YP_001595306.1
Escherichia phage JSE YP_002922243.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060757.1
Escherichia phage MX01 YP_009324074.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469512.1
Escherichia phage QL01 YP_009202913.1
Escherichia phage RB3 YP_009098562.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891737.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861883.1
Escherichia phage slur02 YP_009210097.1
Escherichia phage slur03 YP_009625072.1
Escherichia phage slur04 YP_009625394.1
Escherichia phage slur07 YP_009197278.1
Escherichia phage slur14 YP_009180678.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281512.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290445.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205872.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030785.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986731.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037588.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056766.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207371.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209937.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214029.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063876.1
Escherichia phage WG01 YP_009323381.1
Escherichia phage wV7 YP_007004919.1
Escherichia virus RB14 YP_002854512.1
Escherichia virus RB16 YP_003858532.1
Escherichia virus RB32 YP_803119.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239223.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049792.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190754.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580081.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348872.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194485.1
Klebsiella phage Miro YP_009607433.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289601.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626473.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288868.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280035.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211622.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195586.1
Salmonella phage Melville YP_009615657.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148162.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126377.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501212.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286532.1
Serratia phage CHI14 YP_009609509.1
Serratia phage PS2 YP_009030239.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110997.1
Shigella phage Sf21 YP_009618987.1
Shigella phage Sf22 YP_009614830.1
Shigella phage Sf24 YP_009619111.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288543.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100725.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415071.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277551.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278903.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289103.1
Shigella phage SP18 YP_003934816.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217575.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149421.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236014.1
Yersinia phage PST YP_009153777.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200441.1