Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610222.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815688.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602436.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815759.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602498.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594348.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602560.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602621.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602684.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815831.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602747.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884810.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818561.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602803.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602867.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602931.1
Corynebacterium phage Adelaide YP_009849040.1
Corynebacterium phage BFK20 YP_001456731.1
Corynebacterium phage Dina YP_009848757.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009848980.1
Corynebacterium phage phi673 YP_009639680.1
Corynebacterium phage phi674 YP_009639736.1
Corynebacterium phage SamW YP_009812710.1
Corynebacterium phage StAB YP_009847947.1
Corynebacterium phage Stiles YP_009848926.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275690.1
Gordonia phage Gustav YP_009620438.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620507.1
Gordonia phage Trine YP_009803058.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273939.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815135.1
Microbacterium phage Dismas YP_009622063.1
Microbacterium phage Eden YP_009806780.1
Microbacterium phage Min1 YP_001294796.1
Propionibacterium phage Anatole YP_009596749.1
Propionibacterium phage B3 YP_009596865.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287677.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290908.1