Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage PX29 YP_009011703.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190382.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010067.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005488.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004230.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734357.1
Enterobacteria phage JS10 YP_002922559.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012334.1
Enterobacteria phage RB14 YP_002854550.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102418.1
Enterobacteria phage RB3 YP_009098422.1
Enterobacteria phage RB3 YP_009098600.1
Enterobacteria phage RB32 YP_803156.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205913.1
Escherichia phage AR1 YP_009168036.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102688.1
Escherichia phage HY01 YP_009148656.1
Escherichia phage HY03 YP_009284183.1
Escherichia phage ime09 YP_007004421.1
Escherichia phage ime09 YP_007004591.1
Escherichia phage JS98 YP_001595341.1
Escherichia phage MX01 YP_009324111.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348392.1
Escherichia phage QL01 YP_009202951.1
Escherichia phage slur02 YP_009210135.1
Escherichia phage slur07 YP_009197240.1
Escherichia phage slur14 YP_009180715.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290305.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207406.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209974.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214067.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063913.1
Escherichia phage WG01 YP_009323419.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211648.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111032.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414938.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415109.1
Shigella phage SP18 YP_003934666.1
Shigella phage SP18 YP_003934854.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149459.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236039.1
Yersinia phage PST YP_009153815.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200463.1