Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004146.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734179.1
Enterobacteria phage JS10 YP_002922378.1
Enterobacteria phage RB69 (RB69) NP_861723.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205726.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_NBD2 YP_009284692.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_Rogue1 YP_007112255.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_Rogue1 YP_007112263.1
Enterococcus phage BC611 YP_006488776.1
Enterococcus phage Ec-ZZ2 YP_009303743.1
Enterococcus phage Ec-ZZ2 YP_009303744.1
Enterococcus phage ECP3 YP_009147224.1
Enterococcus phage ECP3 YP_009147151.1
Enterococcus phage ECP3 YP_009147005.1
Enterococcus phage ECP3 YP_009147154.1
Enterococcus phage ECP3 YP_009147061.1
Enterococcus phage EfaCPT1 YP_009103872.1
Enterococcus phage EfaCPT1 YP_009103879.1
Enterococcus phage EFLK1 YP_009219845.1
Enterococcus phage EFLK1 YP_009219786.1
Enterococcus phage EFLK1 YP_009513925.1
Enterococcus phage EFLK1 YP_009219787.2
Enterococcus phage EFRM31 YP_004306634.1
Enterococcus phage IME-EF4 YP_009004316.1
Enterococcus phage IME-EF4 YP_009004321.1
Enterococcus phage IME-EFm1 YP_009042703.1
Enterococcus phage IME-EFm5 YP_009200936.1
Enterococcus phage IME_EF3 YP_009008909.1
Enterococcus phage phiEF24C (Enterococcus faecalis bacteriophage phiEF24C) YP_001504297.1
Enterococcus phage phiEF24C (Enterococcus faecalis bacteriophage phiEF24C) YP_001504213.1
Enterococcus phage phiEF24C (Enterococcus faecalis bacteriophage phiEF24C) YP_001504159.1
Enterococcus phage phiEF24C (Enterococcus faecalis bacteriophage phiEF24C) YP_001504295.1
Enterococcus phage phiEF24C (Enterococcus faecalis bacteriophage phiEF24C) YP_001504212.1
Enterococcus phage SANTOR1 YP_009284765.1
Enterococcus phage SANTOR1 YP_009284760.1
Enterococcus phage vB_EfaP_IME195 YP_009191320.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME196 YP_009216639.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME198 YP_009218939.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME198 YP_009218933.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME198 YP_009218938.1
Enterococcus phage VD13 YP_009036426.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225231.1
Escherichia phage e4/1c YP_009036049.1
Escherichia phage e4/1c YP_009036042.1
Escherichia phage EB49 YP_009018624.1
Escherichia phage JS98 YP_001595157.1
Escherichia phage MX01 YP_009323929.1
Escherichia phage QL01 YP_009202762.1
Escherichia phage V5 YP_002003613.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037473.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207211.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209777.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213872.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063717.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHP42 YP_009056557.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHP42 YP_009056565.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHS24 YP_009055383.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHS24 YP_009055392.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKS96 YP_009056094.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKS96 YP_009056103.1
Escherichia phage vB_Eco_ACG-M12 YP_006987883.1
Escherichia phage vB_Eco_ACG-M12 YP_006987875.1
Escherichia phage WG01 YP_009323231.1
Escherichia virus Rtp YP_399001.1
Escherichia virus Rtp YP_399006.1
Escherichia virus T1 YP_003931.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148022.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126237.1
Salmonella phage vB_SenMS16 YP_007501069.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286395.1
Shigella phage pSf-2 YP_009112943.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100574.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009288987.1
Shigella phage SP18 YP_003934658.1
Shigella virus Shfl1 YP_004414882.1
Streptococcus phage SPQS1 YP_008320538.1
Streptococcus phage SPQS1 YP_008320541.1