Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001427114.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001426868.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001426752.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001427122.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001427029.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001426792.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609677.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609620.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009528.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009441.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009592.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009505.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009436.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009773.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009759.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010310.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010276.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006488797.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_008992065.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300707.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300718.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300648.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300817.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677835.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677852.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010779.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010720.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010799.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010726.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010880.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613183.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613096.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969260.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969187.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969425.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011635.1
Aeromonas virus 25 YP_656335.1
Aeromonas virus 25 YP_656267.1
Aeromonas virus 25 YP_656362.1
Aeromonas virus 25 YP_656271.1
Aeromonas virus 65 YP_004300952.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_943926.1
Alteromonas phage vB_AmaP_AD45-P1 YP_008126018.1
Alteromonas phage vB_AmaP_AD45-P1 YP_008126063.1
Alteromonas phage vB_AmaP_AD45-P1 YP_008126076.1
Bacillus phage BCP78 YP_006908037.1
Bacillus phage Bobb YP_009056495.1
Bacillus phage Bobb YP_009056418.1
Bacillus phage SP-15 YP_009302605.1
Bacillus phage SP-15 YP_009302544.1
Bacillus phage SPG24 YP_009273314.1
Bacillus virus 250 YP_009219582.1
Bacillus virus G YP_009015633.1
Bacillus virus G YP_009015887.1
Burkholderia virus Bcepmigl YP_007236790.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009099012.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618315.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618231.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218785.1
Citrobacter phage Michonne YP_009177273.1
Citrobacter phage Miller YP_009097812.1
Citrobacter phage Moogle YP_009145668.1
Citrobacter phage Moon YP_009146603.1
Citrobacter phage Moon YP_009146620.1
Citrobacter phage Moon YP_009146552.1
Citrobacter phage Mordin YP_009606642.1
Clostridium phage phi8074-B1 YP_007237302.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986490.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986332.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986522.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986464.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877662.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302284.1
Cyanophage Syn30 YP_007877865.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358927.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003359072.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102942.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102918.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009103014.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102953.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102927.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102883.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102983.1
Dickeya virus Limestone YP_007237436.1
Dickeya virus Limestone YP_007237358.1
Dickeya virus Limestone YP_007237334.1
Dickeya virus Limestone YP_007237503.1
Dickeya virus Limestone YP_007237445.1
Dickeya virus Limestone YP_007237398.1
Dickeya virus Limestone YP_007237344.1
Dickeya virus Limestone YP_007237470.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190188.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190203.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004219.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004172.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004123.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004096.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004261.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004207.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004149.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004119.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004278.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734315.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734176.1
Enterobacteria phage JS10 YP_002922496.1
Enterobacteria phage Phi1 YP_001469494.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854012.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854053.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854095.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167509.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167427.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167467.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167424.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205936.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205722.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205799.1
Enterobacteriaphage UAB_Phi87 YP_009150139.1
Enterococcus phage BC611 YP_006488736.1
Enterococcus phage EFDG1 YP_009218297.1
Enterococcus phage VD13 YP_009036376.1
Erwinia phage phiEa21-4 YP_002456121.1
Erwinia phage vB_Eam-MM7 YP_009606736.1
Erwinia phage vB_EamM_RisingSun YP_009612931.1
Escherichia coli O157 typing phage 1 YP_009606873.1
Escherichia phage AR1 YP_009167997.1
Escherichia phage AR1 YP_009167908.1
Escherichia phage AR1 YP_009167951.1
Escherichia phage EC6 YP_009151331.1
Escherichia phage EC6 YP_009151330.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602112.1
Escherichia phage ECD7 YP_009601993.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102608.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102705.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102646.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102530.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102654.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101527.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101526.1
Escherichia phage HY01 YP_009148669.1
Escherichia phage HY01 YP_009148455.1
Escherichia phage HY01 YP_009148681.1
Escherichia phage HY01 YP_009148579.1
Escherichia phage HY02 YP_009205008.1
Escherichia phage HY03 YP_009284006.1
Escherichia phage HY03 YP_009284226.1
Escherichia phage HY03 YP_009284147.1
Escherichia phage HY03 YP_009284114.1
Escherichia phage HY03 YP_009284044.1
Escherichia phage HY03 YP_009284231.1
Escherichia phage HY03 YP_009283996.1
Escherichia phage HY03 YP_009284187.1
Escherichia phage HY03 YP_009284144.1
Escherichia phage HY03 YP_009284046.1
Escherichia phage HY03 YP_009284233.1
Escherichia phage JH2 YP_009219477.1
Escherichia phage JH2 YP_009219490.1
Escherichia phage JSE YP_002922309.1
Escherichia phage JSE YP_002922087.1
Escherichia phage JSE YP_002922226.1
Escherichia phage K1-dep(4) YP_009168793.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060581.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060684.1
Escherichia phage MX01 YP_009323951.1
Escherichia phage MX01 YP_009324058.1
Escherichia phage MX01 YP_009323948.1
Escherichia phage MX01 YP_009324133.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002795.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002794.1
Escherichia phage QL01 YP_009202902.1
Escherichia phage QL01 YP_009202791.1
Escherichia phage QL01 YP_009202879.1
Escherichia phage RB3 YP_009098485.1
Escherichia phage RB3 YP_009098481.1
Escherichia phage RB3 YP_009098625.1
Escherichia phage RB3 YP_009098612.1
Escherichia phage RB3 YP_009098565.1
Escherichia phage RB3 YP_009098482.1
Escherichia phage RB3 YP_009098463.1
Escherichia phage RB3 YP_009098617.1
Escherichia phage RB3 YP_009098611.1
Escherichia phage slur02 YP_009210100.1
Escherichia phage slur02 YP_009210148.1
Escherichia phage slur04 YP_009625397.1
Escherichia phage slur04 YP_009625445.1
Escherichia phage slur07 YP_009197318.1
Escherichia phage slur07 YP_009197396.1
Escherichia phage slur07 YP_009197275.1
Escherichia phage SUSP1 YP_009199318.1
Escherichia phage SUSP1 YP_009199307.1
Escherichia phage SUSP2 YP_009210961.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281609.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281575.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281473.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281606.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281562.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281344.1
Escherichia phage vB_EcoM-VpaE1 YP_009147375.1
Escherichia phage vB_EcoM-VpaE1 YP_009147386.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030685.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030852.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030836.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030743.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030888.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030839.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030754.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986630.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986579.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986798.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986737.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986703.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986594.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986788.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986735.1
Escherichia phage vB_EcoM_Alf5 YP_009288290.1
Escherichia phage vB_EcoM_AYO145A YP_009200847.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207230.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209904.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209978.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214010.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213934.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214000.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213866.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063917.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063712.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063938.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063842.1
Escherichia phage wV8 YP_002922897.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957854.1
Escherichia virus K1E YP_425019.1
Escherichia virus RB14 YP_002854515.1
Escherichia virus RB14 YP_002854430.1
Escherichia virus RB16 YP_003858487.1
Escherichia virus RB16 YP_003858492.1
Escherichia virus RB16 YP_003858515.1
Escherichia virus RB32 YP_803076.1
Escherichia virus RB32 YP_802996.1
Escherichia virus RB32 YP_803088.1
Escherichia virus RB32 YP_803035.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239192.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049689.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049849.3
Escherichia virus T4 (T4) NP_049657.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049795.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049619.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049761.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049710.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049855.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049674.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049844.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049645.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049788.2
Escherichia virus T4 (T4) NP_049745.2
Flavobacterium phage Fpv1 YP_009322071.1
Flavobacterium phage Fpv1 YP_009322066.1
Flavobacterium phage Fpv2 YP_009323660.1
Flavobacterium phage Fpv2 YP_009323655.1
Flavobacterium phage Fpv20 YP_009321938.1
Flavobacterium phage Fpv20 YP_009321933.1
Flavobacterium phage Fpv3 YP_009321195.1
Kaumoebavirus YP_009352526.1
Kaumoebavirus YP_009352642.1
Klebsiella phage 0507-KN2-1 YP_008531965.1
Klebsiella phage 0507-KN2-1 YP_008532059.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580060.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348891.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348854.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194466.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194504.1
Klebsiella phage Miro YP_009607452.1
Klebsiella phage Miro YP_009607360.1
Klebsiella phage Miro YP_009607415.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289553.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289561.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626293.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288914.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288841.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288824.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288851.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288835.1
Lactobacillus phage Ld17 YP_009098663.1
Lactobacillus phage phiLdb YP_008770171.1
Lelliottia phage phD2B YP_009102788.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280083.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280092.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204748.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325618.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325639.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325579.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325689.1
Ostreococcus tauri virus 1 YP_003213000.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048708.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048641.2
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048851.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048671.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_049007.1
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498628.1
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498519.1
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498722.1
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498521.1
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498420.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001426023.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001426012.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001426191.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001426019.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001425735.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497542.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497402.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497695.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497636.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497585.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497442.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497798.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497693.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497629.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665361.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665317.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665283.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665487.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665383.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665344.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665303.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665408.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211611.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211591.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673906.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322607.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323340.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214449.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_004030782.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004325037.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213682.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323808.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195424.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195450.1
Pseudomonas phage JG004 YP_007002470.1
Pseudomonas phage LKO4 YP_009601851.1
Pseudomonas phage MP1412 YP_006561060.1
Pseudomonas phage MP1412 YP_006561032.1
Pseudomonas phage PAE1 YP_009215753.1
Pseudomonas phage PAE1 YP_009215697.1
Pseudomonas phage PAK_P4 YP_008859223.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595547.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595571.1
Pseudomonas phage SL2 YP_009619634.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_MAG1 YP_009287409.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL1 YP_009275991.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL1 YP_009275995.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL4 YP_009616741.1
Ralstonia phage RP12 YP_009598747.1
Ralstonia phage RSF1 YP_009207872.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009276998.1
Rhizobium phage 16-3 YP_002117666.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099869.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099860.1
Salinibacter virus M1EM-1 YP_009639343.1
Salmonella phage 38 YP_009220826.1
Salmonella phage BPS15Q2 YP_009324660.1
Salmonella phage BPS17L1 YP_009621535.1
Salmonella phage BPS17W1 YP_009621661.1
Salmonella phage BPS17W1 YP_009621648.1
Salmonella phage Det7 YP_009140263.1
Salmonella phage Det7 YP_009140183.1
Salmonella phage Det7 YP_009140307.1
Salmonella phage Det7 YP_009140214.1
Salmonella phage Det7 YP_009140182.1
Salmonella phage FelixO1 NP_944980.1
Salmonella phage GG32 YP_009283964.1
Salmonella phage GG32 YP_009283936.1
Salmonella phage GG32 YP_009283967.1
Salmonella phage GG32 YP_009283956.1
Salmonella phage GG32 YP_009283925.1
Salmonella phage LSPA1 YP_009113149.1
Salmonella phage Marshall YP_008771670.1
Salmonella phage Marshall YP_008771720.1
Salmonella phage Marshall YP_008771678.1
Salmonella phage Marshall YP_008771698.1
Salmonella phage Maynard YP_008770929.1
Salmonella phage Maynard YP_008770887.1
Salmonella phage Maynard YP_008770907.1
Salmonella phage Maynard YP_008770879.1
Salmonella phage Melville YP_009615525.1
Salmonella phage Melville YP_009615709.1
Salmonella phage Melville YP_009615533.1
Salmonella phage Melville YP_009615704.1
Salmonella phage Mushroom YP_009600391.1
Salmonella phage Mushroom YP_009600378.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895320.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008062.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008107.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008009.1
Salmonella phage Si3 YP_009600321.1
Salmonella phage Si3 YP_009600308.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236109.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236189.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236106.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617742.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617733.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617741.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617662.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148034.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148165.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147952.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126171.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126367.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126235.2
Salmonella phage STP4-a YP_009126380.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126342.1
Salmonella phage vB_SalM_PM10 YP_009293319.1
Salmonella phage vB_SalM_PM10 YP_009293350.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ2 YP_009021410.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ2 YP_009021411.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ2 YP_009021291.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ2 YP_009021419.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ3 YP_009030494.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ3 YP_009030466.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ3 YP_009030474.1
Salmonella phage vB_SenMS16 YP_007501215.1
Salmonella phage vB_SenMS16 YP_007501046.1
Salmonella phage vB_SenMS16 YP_007501259.1
Salmonella phage vB_SenMS16 YP_007501202.1
Salmonella phage vB_SenMS16 YP_007501262.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286580.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286526.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286585.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286538.1
Salmonella phage vB_SPuM_SP116 YP_009146348.1
Salmonella virus ViI YP_004327530.1
Serratia phage CHI14 YP_009609571.1
Serratia phage CHI14 YP_009609338.1
Serratia phage CHI14 YP_009609366.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349032.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349033.1
Serratia phage vB_Sru_IME250 YP_009616026.1
Shigella phage Ag3 YP_003358572.1
Shigella phage Ag3 YP_003358686.1
Shigella phage Ag3 YP_003358523.1
Shigella phage Sf13 YP_009612704.1
Shigella phage Sf14 YP_009618628.1
Shigella phage Sf17 YP_009618761.1
Shigella phage Sf24 YP_009619171.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288422.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100781.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415074.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277524.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277738.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277698.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277605.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277547.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277509.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277720.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277686.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277600.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279143.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279072.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278966.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278952.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278906.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279127.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279050.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278957.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278950.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289047.1
Shigella phage SP18 YP_003934858.1
Shigella phage SP18 YP_003934799.1
Shigella phage SP18 YP_003934878.1
Shigella phage SP18 YP_003934820.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143227.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009142960.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143289.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143027.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601435.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601219.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601319.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601159.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189606.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189505.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189416.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189652.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189581.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189442.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212555.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212446.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212287.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212557.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212554.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212295.1
Staphylococcus phage 6ec YP_009042526.1
Staphylococcus phage phiIPLA-C1C YP_009214627.1
Staphylococcus phage phiIPLA-C1C YP_009214516.1
Staphylococcus phage SA1 YP_009168683.1
Staphylococcus phage Stau2 YP_009275833.1
Staphylococcus phage vB_SauM_Romulus YP_007677563.1
Staphylococcus phage vB_SepS_SEP9 YP_009007670.1
Staphylococcus phage vB_SepS_SEP9 YP_009007749.1
Staphylococcus virus PH15 YP_950665.1
Staphylococcus virus SA11 YP_007005570.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217544.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217481.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188476.1
Synechococcus phage ACG-2014b YP_009140748.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001917.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133514.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134420.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134314.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133743.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009323142.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125707.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322602.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126493.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009008038.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195213.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675650.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518279.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097284.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322864.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674446.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674438.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004323099.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677363.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324801.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324291.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324344.1
Synechococcus phage syn9 YP_717872.1
Tetrasphaera phage TJE1 YP_007237947.1
Vibrio phage eugene 12A10 YP_009222862.1
Vibrio phage eugene 12A10 YP_009222879.1
Vibrio phage helene 12B3 YP_007877406.1
Vibrio phage helene 12B3 YP_007877424.1
Vibrio phage henriette 12B8 YP_007878072.1
Vibrio phage ICP1 YP_004250969.1
Vibrio phage KVP40 NP_899393.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125280.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201337.1
Vibrio phage VBP32 YP_007676517.1
Vibrio phage VBP47 YP_007674196.1
Xanthomonas virus CP1 YP_007238075.1
Xanthomonas virus CP1 YP_007238092.1
Xanthomonas virus CP1 YP_007238073.1
Xanthomonas virus CP1 YP_007238100.1
Yellowstone lake phycodnavirus 3 YP_009174416.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149472.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236067.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235981.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235853.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235996.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235884.1
Yersinia phage PST YP_009153842.1
Yersinia phage PST YP_009153782.1
Yersinia phage PST YP_009153773.1
Yersinia phage PST YP_009153677.1
Yersinia phage PST YP_009153832.1
Yersinia phage PST YP_009153780.1
Yersinia phage PST YP_009153735.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200327.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200409.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200270.1