Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Cotesia congregata bracovirus YP_184825.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184765.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184809.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184763.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184874.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184804.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184758.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184836.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184783.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184834.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184766.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184822.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184764.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184875.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184807.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184762.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184869.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184796.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184757.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184835.1
Cotesia congregata bracovirus YP_184782.1
Cotesia flavipes bracovirus YP_009665780.1
Cotesia flavipes bracovirus YP_009665785.1
Cotesia flavipes bracovirus YP_009665781.1
Cotesia flavipes bracovirus YP_009665786.1
Cotesia flavipes bracovirus YP_009665784.1
Cotesia glomerata bracovirus YP_009665796.1
Cotesia glomerata bracovirus YP_009665790.1
Cotesia glomerata bracovirus YP_009665787.1
Cotesia glomerata bracovirus YP_009665792.1
Cotesia glomerata bracovirus YP_009665788.1
Cotesia marginiventris bracovirus YP_009665798.1
Cotesia marginiventris bracovirus YP_009665799.1
Cotesia marginiventris bracovirus YP_009665797.1
Cotesia melanoscela bracovirus YP_009665800.1
Cotesia rubecula bracovirus YP_009665951.1
Cotesia rubecula bracovirus YP_009665957.1
Cotesia rubecula bracovirus YP_009665955.1
Cotesia rubecula bracovirus YP_009665953.1
Cotesia rubecula bracovirus YP_009665956.1
Cotesia rubecula bracovirus YP_009665954.1
Diolcogaster facetosa bracovirus YP_009665908.1
Diolcogaster facetosa bracovirus YP_009665907.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029441.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029435.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029380.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029349.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029442.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029437.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029421.1
Glypta fumiferanae ichnovirus YP_001029374.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665926.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665914.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665923.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665912.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665921.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665918.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665929.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665916.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665925.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665913.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665922.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665911.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665920.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665930.1
Glyptapanteles indiensis bracovirus YP_009665917.1
Microplitis demolitor bracovirus YP_239389.1
Microplitis demolitor bracovirus YP_239383.1
Microplitis demolitor bracovirus YP_239404.1
Microplitis demolitor bracovirus YP_239391.1
Microplitis demolitor bracovirus YP_239387.1
Microplitis demolitor bracovirus YP_239382.1
Microplitis demolitor bracovirus YP_239400.1