Species name Protein name
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268037.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112566.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054183.1
Lonomia obliqua multiple nucleopolyhedrovirus YP_009666384.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613091.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950850.1
Pseudoplusia includens SNPV IE (PsinSNPV-IE) YP_009116919.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250555.1